Overschrijvingsreglement

Klik hier voor het overschrijvingsreglement

Klik hier voor de regeling overschrijving

‘AFWIJKING OVERSCHRIJVINGSREGLEMENT’

Versie 31 juli 2018

 

Tijdens de Bondsvergadering van 9 juni 2018 is per abuis een overschrijvingsregeling vastgesteld terwijl de bedoeling was de afwijking van het overschrijvingsreglement, zijnde een besluit van het Bondsbestuur, toe te lichten. Hier is een misverstand over ontstaan. Daarna is tevens een discussie opgestart met het TopsportPlatform over de internationale overschrijvingen. Het TopsportPlatform acht het wenselijk dat ten aanzien van de internationale overschrijving een aanvullende beperking zou worden opgenomen in de afwijking. Gehoord hebben het TopsportPlatform besluit het Bondsbestuur als volgt:

  1. Alle eerdere besluiten aangaande afwijkingen en dispensatie bij overschrijvingen komen met ingang van het seizoen 2018-2019 te vervallen.
  2. Met ingang van het seizoen 2018-2019 gelden op grond van artikel 1, vijfde lid, van het Overschrijvingsreglement, de volgende afwijkingen:

Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt, naast de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus van het lopende jaar, voor alle (speelgerechtigde) leden ongeacht categorie slechts één tussentijdse overschrijving toegestaan in de periode van 15 december tot en met 31 december van het lopende jaar. (In afwijking van de reglementen kan een speler ten gevolge hiervan meer dan eenmaal per competitiejaar overschrijving worden verleend.

Een aanvraag om tussentijdse overschrijving moet uiterlijk 31 december zijn ingediend. Aanvragen buiten de tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december tot en met 31 december worden niet in behandeling genomen. Ten aanzien van een tussentijdse overschrijving geldt bovendien de volgende beperking van de speelgerechtigheid:

  1. Tot de datum waarop de tussentijdse overschrijving officieel is verleend door het Bondsbestuur, blijft de aanvrager speelgerechtigd voor de vereniging die hij wenst te verlaten.
  2. Indien tussentijdse overschrijving wordt verleend, is de speler per 1 januari daarop volgend speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging.
  3. Een speler mag in de periode van 15 december en 31 december deelnemen aan trainingen en onofficiële wedstrijden van een andere vereniging, indien hij schriftelijk toestemming hiertoe heeft verkregen van de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is.

Toevoeging 10/7 op verzoek van TopSportPlatform

Enige uitzondering geldt voor internationale overschrijvingen. Internationale overschrijvingen mogen te allen tijde plaatsvinden, echter de betreffende speler is in Nederland alleen speelgerechtigd voor de nationale na- en bekercompetitie als deze minimaal drie (3) wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie van dat team lid is van het NHV en op het wedstrijdformulier van het betreffende team heeft gestaan. De BENE-League competitie wordt gezien als reguliere competitie.

Indien een speler een tussentijdse overschrijving aanvraagt en is uitgesloten voor deelname aan wedstrijden, dan worden deze uitgesloten wedstrijden ‘meegenomen‘ naar de nieuwe vereniging.

Het bovenstaande laat onverlet dat het Bondsbestuur bevoegd is dispensatie te verlenen in individuele gevallen, waarbij een of meer belanghebbenden in verhouding tot en met het overschrijvingsreglement te dienen doelen naar redelijkheid en billijkheid onevenredig worden benadeeld.

Aldus besloten te Oosterbeek, juli 2018

NB:
De nieuwe overschrijvingsperiode is inmiddels breed door het NHV gecommuniceerd.

Echter wij realiseren ons dat het in gang zetten van de communicatie versus de deadline van de overschrijvingsperiode (te) kort op elkaar zit. Derhalve heeft het bondsbestuur gemeend om eenmalig een overgangsperiode te hanteren voor de tweede divisie en lager tot en met 14 september 2018. Alle overschrijvingsverzoeken na 14 september worden niet meer in behandeling genomen. LET OP!! Dit geldt niet voor eerste divisie en hoger.